Copyright

Afbeelding Copyright Deze website is een publicatie van Purple Pigeon. Hierop is de Auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na expliciete toestemming van Purple Pigeon. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits met uitdrukkelijke toestemming van Purple Pigeon.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van Purple Pigeon, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

Purple Pigeon spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met Purple Pigeon.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle via deze website ter beschikking zaken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend broncode, informatie, teksten, afbeeldingen, handelsmerken en offertes, berusten uitsluitend bij Purple Pigeon of diens licentiegevers.

Door onze website te bezoeken en de hierop weergegeven informatie tot je te nemen, ga je akkoord met hetgeen op deze pagina beschreven staat.